Regulamin strony

Regulamin polkolonie-lublin.pl

 

§ 1.Definicje

1.Definicje:

  1. Administrator – Fenomeno sp. z o.o., NIP: 521 36 90 132, REGON: 360865540 zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550399.
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.polkolonie-lublin.pl
  3. Usługobiorca – podmioty publikujące ogłoszenia za pośrednictwem serwisu
  4. Placówka – podmiot prowadzący kursy programowania
  5. Użytkownik – osoba, która korzysta z funkcjonalności Serwisu jako ich odbiorca
  6. Profil – informacje publikowane przez Usługobiorcę lub informacje dotyczące Placówki publikowane przez Administratora na podstawie powszechnie dostępnych źródeł informacji. Rodzaj profilu warunkuje dostęp do określonych usług.
  7. Treści – teksty i materiały zamieszczane w serwisie dotyczące Usługobiorców lub Placówek

2.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

1.Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

  1. umożliwia Usługobiorcom publikowanie treści
  2. udostępnia Użytkownikom wyszukiwarkę Usługobiorców i Placówek

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie  najkrótsza. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§ 3.Treści publikowane w serwisie

1.Usługobiorca zobowiązuje się do zamieszczania treści zgodnie z prawem w tym prawem autorskim.

2.Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont, gdy ma podejrzenie, iż zamieszczane tam treści są  niezgodne z niniejszym regulaminem, ideą lub dobrym imieniem Serwisu, stanem faktycznym, bądź łamią prawo, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji i podawania jej powodu.

3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Usługobiorców. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy lub Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania z Serwisu.

4.Treści publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.Administrator może zamieszczać w Serwisie informacje o ofertach Placówek bazując na powszechnie dostępnych źródłach informacji np. Internet. Placówka ma prawo zrezygnować z wpisu w Serwisie.

6.Usługodawca określa formę publikowanych ogłoszeń – w tym możliwą liczbę znaków, zdjęć i linków oraz określa minimalną ilość i rodzaj informacji pozwalających na założenie Profilu w Serwisie. Usługodawca definiuje sposób zakładania Profilu w Serwisie, rodzaj wymaganych danych do założenia Profilu, możliwą liczbę Profili dla danego Usługobiorcy itp.

7.Publikując treści w serwisie Usługobiorca wyrażą zgodę na ich rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie.

8.Usługobiorcy są zobowiązani do aktualizowania treści i danych kontaktowych zamieszczanych w Serwisie.

9.Dane kontaktowe podawane w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług. Wykorzystywanie ich do innych celów (np. reklamowych) jest zabronione.

10.Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu jest zabronione.

§ 4. Warunki korzystania z Serwisu przez Usługobiorców

1.Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jego postanowień.

2.W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody, co może skutkować usunięciem profilu i konta Usługobiorcy przez Administratora z Serwisu.

3.Usługodawca zapewnia Usługobiorcom i Placówkom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

4.Serwis polkolonie-lublin.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług zgodnie z niniejszym regulaminem i polityką prywatności.

5.W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

6.Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@polkolonie-lublin.pl.

7.Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

8.Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Usługobiorcę. Administrator nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców i Użytkowników jest Administrator.

2.Dane osobowe Usługobiorców zbierane są w celu realizacji usług.

3.Korzystający z usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.

4.Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7.Założenie profilu i publikacja treści w Serwisie lub wejście na stronę www.polkolonie-lublin.pl jako Użytkownik jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8.Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 14.08.2018

9.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.