Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu kursyprogramownia.pl

 

  1. Administratorem danych osobowych jest: Fenomeno sp. z o.o., NIP: 521 36 90 132, REGON: 360865540 zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550399.
  2. Serwis przykłada wielką wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.
  3. Serwis dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające zachowanie poufności.
  4. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.
    5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są dostępne bezpośrednio wyłącznie dla uprawnionych pracowników i osób zajmujących się obsługą Serwisu. Osoby te są zobowiązane do zachowania przechowywanych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.
  5. Serwis zaleca, aby odpowiednio często zmieniać hasło logowania do Serwisu, ustawiać mocne hasło, trzymać dane do logowania w poufności, a także wylogować się z Serwisu za każdym razem po zakończeniu korzystania z profilu.
  6. Serwis polkolonie-lublin.pl pełni funkcję wyszukiwarki kursów programowania dla Użytkowników.

Informacje o kursach programowania są umieszczane w Serwisie przez

a)Administratora na bazie ogólnodostępnych informacji na stronach internetowych Placówek. Celem zamieszczania danych jest ułatwienie Użytkownikom wyszukiwania informacji o ofercie rynkowej kursów. W tym wypadku informacje publikowane w serwisie są powszechnie dostępne, a Serwis pełni funkcję ich wyszukiwarki.

b)Usługobiorców czyli Placówki współpracujące z Serwisem i publikujące w nim Treści.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez Usługobiorców i udostępniane przez nich w ten sposób dane

  1. Administrator na stronie wykorzystuje pliki cookies służące do identyfikacji Usługobiorcy i Użytkownika w Serwisie, do celów statystycznych, optymalizacji strony internetowej i zapewniające działanie funkcjonalności Serwisu. Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli Użytkownik zdecyduje się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.
  2. W związku z realizacją usług dane osobowe Usługobiorcy i Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom (‚odbiorcom danych’) takim jak firmy świadczące usługi teleinformatyczne – dostawca klienta pocztowego, podmioty świadczące usługi przechowywania danych, podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu czy dostawcy programów do email marketingu. Każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo danych.
  3. Serwis polkolonie-lublin.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką prywatności.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z serwisu w roli Usługobiorcy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Serwisowi świadczenie usług.
  5. Dane osobowe są przechowywane przez cały okres korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Serwisu. Po zakończeniu usługi dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Prawa Usługobiorców i Użytkowników w zakresie danych osobowych:

– Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich przekazania informacji wskazanych w Art.15 ust.1 lit.a-h RODO.

– Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

– Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zawartych w Art. 17 ust.1 lit. a-f RODO

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych z Art. 18 ust.1 lit. a-d RODO.

– Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

– Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

  1. Kontakt w sprawie danych jest możliwy za pośrednictwem e-maila: kontakt@polkolonie-lublin.pl
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności. Usługobiorca lub Użytkownik, który nie zgadza się z obowiązującą Polityką Prywatności powinien zgłosić rezygnację z korzystania z serwisu Administratorowi.

 

Data ostatniej aktualizacji: 14.08.2018